santu antiogu

Santu Antiogu: fainas contras pòburesa

In su comunu de Santu Antiogu, intra de su mesi de gennàrgiu at a partiri su bandu chi ponit in atu fainas contras a sa poburesa.

Ddu comunicat s’assessori a is Servìtzius Sotzialis e Traballu Mariedda Piredda.

Ant a essi postas in atu unas cantu fainas cun s’intentu de favoressere sa formazioni  e de impreari in obras de utilesa pùblica.

Sa formatzioni s’at a faere gràtzias a voucher de 470 èurus a su mesi, a chini ndi tenit deretu, po podere pigari parti a imparòngius in siendas de su logu o de comunus in làcana.

Cuaranta e duas is pratzas a disponimentu, po sa temporada de 6 mesis.

Parti de cussas at èssere destinada a traballus de utilesa publica, in particulari po cuncordari areas birdis.

Fainas de strobu a sa poburesa inderetadas a famìlias e a personis sena redditu e in stadu de abisòngiu averiguau.

Sa partetzipada est duncas arreservàda a is chi tenint unu redditu Isee prus bàsciu de 5.500 èurus.

Su progetu dd’ant a pònnere in atu cun s’agiudu de s’Assessorau Regionali e de s’Agentzia Regionali po su Traballu.

Scritto da: Giovanna Dessì \ redazione di Canale40

Vedi anche: YouTube \ Facebook \ Streaming TV

santu antiogu

 

Add your comment

Your email address will not be published.