santu antiogu

Santu Antiogu: assinnau apaltu po depuradori nou

Bia libera a is traballus po su depuradori nou de Santu Antiogu.

Ant assinnau in manera definitva s’apaltu de 6 milionis de èurus po fraigari s’imprantu, chi at a depurari is acuas brutas, e chi at a èssere guvernau de Abbanoa.

S’obra dd’at a fraigari sa sotziedadi Idrotècnica chi at partetzipau a sa gara paris a àteras duas sotziedadis chi at propassau cun su mellus proponimentu.

Bistu chi est un apaltu integrau, s’impresa chi ndi ddu boddit si ndi depit incurari finas de su progetu esecutivu in prus de is traballus fisicus.

S’imprantu nou, chi si nd’at a strantaxari a costau de su bèciu, at a tennere dònnia trastu chi serbit a depurari po cumpletu in arrespetu de is leis in atu.

At a èssere a mesura e articulau in manera de podere aguantari siat s’acua de ierru, siat sa de s’istadi nchi est de prus meda.

Su depuradori bèciu, difatis, fiat antigu e de una dimensioni no prus inditada.

S’acua depurada nci dd’ant a lompere a mari cun d-una cunduta asuta de terra chi at a scarrigari atesu de sa costera e non acanta de sa plàgia cumenti a imoi.

De su fraigu de s’obra a sa posta in funtzionamentu ant a passari unus 2 annus, tempus netzessàriu a  su depuradori po traballari in prenu.

Scritto da: Giovanna Dessì \ redazione di Canale40

Vedi anche: YouTube \ Facebook \ Streaming TV

 

santu antiogu

Add your comment

Your email address will not be published.