Sardìnnia

Sardìnnia-Corsica: “Paris contaus de prus”

“S’Europa si permitit de arrexonari in tèrminis de macro-regionis e nosu seus prexaus de ndi boddiri s’ocasioni, paris a sa Corsica” at decrarau su presidenti de sa Regioni Sardìnnia, Frantziscu Pigliaru, in sa cunferèntzia po s’imprenta fata paris a su presidenti de su cuntzillu esecutivu de sa Corsica, Gilles Simeoni, e su presidenti de su cuntzillu regionali GiuanniFrantziscu Ganau, a s’acabu de s’abisita istitutzionali de sa delegada corsa in Casteddu.

“In s’atòbiu eus sceti nomenau is chistionis chi eus a acarari paris, perou intra de unu mesi aus a essi in gradu de ndi chistionai puru” at pretzisau su guvernadori sardu.

Is allegas funt: sa mobilidadi, is trasportus, sa continuidadi territoriali, s’energia, sa fiscalidadi a profetu, su guvernu de unu turismu sustenibili, s’alladiada de sa temporada turistica, s’innovada e sa circa, sèmpere cun s’idea de  tennere presenti  sa cunditzioni de ìsula chi distinghit sa Sardinnia aici cumenti a sa Corsica.

De totu custu ant a torrari a fueddari in s’atòbiu benidori chi ant a faere in Ajaciu su 14 o su 15 de Martzu.

“ A propassari is fueddus e pensari a afortiari diaderus sa relatzioni intra de Sardìnnia e Corsica, duas ìsulas chi rapresentant unu modellu aberu de macro-regioni europea, is duas assembleas legislativas s’aiant a podi atobiari in ocasioni de sa Die de sa Sardinnia”.

Custu su proponimentu de su cuntzilleri regionali Ganau.

Unu proponimentu arriciu cun praxeri de su presidenti Simeoni. “Sa Corsica- at nau – ndi bolit bogari una relatzioni de primori cun s’ìsula de bosaterus, po chi paris tèngiaus prus pesu in Europa e cun is relativus stadus de referèntzia.

Paris a sa Sardinnia eus agatau is chistionis asuba de is chi disinnari progetus comunus.

Imoi est chistioni de cumpriri custu acòrdiu”.

Scritto da: Giovanna Dessì \ redazione di Canale40

Vedi anche: YouTube \ Facebook \ Streaming TV

Sardìnnia

Add your comment

Your email address will not be published.