Sardinnia

Sa Sardìnnia est sa regioni itàliana innui s’arrisgu pòburesa e sa posta a una banda in sa sotziedadi s’est amanniau de prus in is ùltis annus, cun d-unu crescimentu de su 5,5% in su 2014 respetu a su 2013 candu fiat paris a su 32,2%, po passai a su 37,7% in su 2014. Is datus ndi bessint de una circa Istat spartzinada custu mengianu e publicaus de s’Ansa.

A pesai is ideas bonas e de s’otimismu fatzili de sa Giunta Regionali – cumentat su secretàriu generali de sa CISL Sardìnnia, Oriana Putzolu – sa realidadi est prus grai meda e si podit arràngiai sceti cun su traballu e torrendi.nci a ponni a traballai a is millis de operajus e impreaus foras de is protzessus de produsida chi po imoi funt arrimaus in su sistema de illèbiadoris sotzialis, collocaus in leminàrgiu a sa disocupatzioni e boghendi.ndi oportunidadis de traballu po is giòvunus”.

Sa nùmeru unu de sa CISL in Sardìnnia at afrimau pustis chi sa causa printzipali de custa amannìada de s’arrisgu de pòburesa est s’ausèntzia de traballu.

In pensamentu Antoni Satta puru, secretàriu de s’Unioni Pòpulari Cristiana “ de su Pranu Generali de su guvernu po su sud e is ìsulas, finas a imoi ndi eus intèndiu chistionai sceti, ca in Sardìnnia lompit pimpirilla, serbit unu pranu de crescimentu integrau chi pòngat paris innovadura, afortiamentu de s’oferta turistica e tìpicu”.

Scritto da: Giovanna Dessì \ redazione di Canale40

Vedi anche: YouTube \ Facebook \ Streaming TV

Clicca qui per lo streaming 

 

Add your comment

Your email address will not be published.