Tag: igea

abbanoa

Abbanoa, guvernu documentus in-lìnia

Redazione Canale40  Abbanoa, guvernu documentus in-lìnia Spaciadas  coas e abetadas longas in is ufitzius. Dònnia pigada, sub-intrada, mudòngiu de indirìtziu, serrada, voltura, sutzessioni o àteru chi pertocat su cuntratu. Is 715milla utèntzias in Sardìnnia ant a èssere guvernadas e gosari de dònnia servìtziu Abbanoa in deretura de domu cun su sportellitu in-lìnia e gràtzias a […]

Read More
igea

Igea: càscia sbòdia e progetus cancaraus

Redazione Canale40  Igea: càscia sbòdia e progetus cancaraus “Mancai ddoi siat una delibera regionali, bogada su 6 de su mesi de ladàmini passau, in meritu a Igea, sa sienda bàsciu controllu regionali, abarrada a sicu. Ddu decrarat su  Cumissàriu Provintziali de Fortza Itàlia Niàtziu Locci, chi ponit annotu in su resurtu otentu: progetus cancaraus e […]

Read More